Dr. Cserny TiborElérhetőség

tel.: (1) 3125811, 70-9324751

e-mail: cserny.tibor@gmail.com


Végzettségek

1974: Leningrádi Bányászati Egyetem Bányamérnöki Karának, Hidro- és mérnökgeológus szakán diploma, kitüntetéssel. A diplomaterv témája: Mérnökgeológiai kutatások megtervezése a Zaromági (Kaukázus, Észak-Oszétia) víztározó és hatásterületének körzetében. Szakképzettség: bányamérnök, hidrogeológus.

1986: a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán egyetemi doktori cím (dr. techn. minősítés) mérnökgeológia szakterületen. A disszertáció címe: "A Balaton környéki felső-pannóniai üledékes képződmények építésföldtani jellemzése".

1998: a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán PhD-fokozat megszerzése környezetföldtan szakterületen. A disszertáció címe: „Adatok a Balaton és partvidéke környezetföldtanának megismeréséhez”.

2009: Köztisztviselői alapvizsga

2010: Köztisztviselői szakvizsga


Munkahelyek, beosztások

1974–1977: Balatoni építés- és Vízföldtani Osztály, Balaton környék építésföldtani térképezése, tudományos segédmunkatárs.

1978–1979: Mongólia, Nemzetközi Földtani Expedíció, Geofizikai Csoport, geofizikai kutatási eredmények földtani interpretálása, tudományos munkatárs.

1979–1981: Építésföldtani Osztály, a Balaton körül végzett építésföldtani térképezés eredményeinek összefoglalása, osztályvezető helyettes, tudományos munkatárs.

1981–1991: a MÁFI tudományos titkára, osztályvezető

1981–2000: a Balaton környezetföldtani kutatása téma vezetője, tudományos főmunkatárs

1991–1995: a Földtani természetvédelem projekt vezetője

1996–2000: a Limnogeológiai projekt vezetése, tavak környezetföldtani kutatása, tudományos főmunkatárs.

2001–2006: Regionális Vízföldtani Osztály, limnogeológiai kutatások végzése, senior tudományos főmunkatárs.

2006–2007: Vizföldtani Főosztály vezetője, vízföldtani témák irányítása

2007–2009: Vízföldtani Osztály, projektvezető, az EU Víz Keretirányelv felszín alatti vizekkel foglalkozó témák résztvevője, vezetője

2009–2011: Magyar Tudományos Akadémia, Föltudományok Osztálya, tudományos titkár, osztályvezető

2012-2013: MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport (Miskolc), tudományos főmunkatárs; PE Környezettudományi Intézet (Veszprém), tudományos főmunkatárs


Oktatói tevékenység

1998–2000: Meghívott oktatóként „Környezetföldtan” tárgy oktatása a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán.

2000–2012: egyetemi docens; „Általános földtan elmélet és gyakorlat”, Földtani ismeretek, Víz- és környezetföldtan elmélet és gyakorlat”, „Környezettományi mérési gyakorlatok” tárgyak oktatása a Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron), a Környezet- és Földtudományi Intézetben. „Alkalmazott földtani kutatások” és a „Magyarország felszín alatti vizei az EU VKI direktíva alapján”, című doktori tárgyak oktatása a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola keretén belül.

11 diploma és 7 Ph.D. téma vezetése.

2013- : címzetes egyetemi tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem)


Szakmai közéleti tevékenység

Hazai szervezetekben

1974–: a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) tagja, ezen belül:

1981–1991: a MFT Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály titkára. Több hazai Ankét, Szeminárium, belföldi és nyolc külföldi terepbejárás megszervezése.

1991–1994: a MFT titkára.

1991–2012: a MFT Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályának vezetőségi tagja

2006–2009: a MFT, Oktatási és Közművelődési Szakosztály vezetőségi tagja

2012–: a MFT főtitkára

1983–1985: a VIII. RCMNS Kongresszus (Budapest) szervező titkára.

1996–: A Magyar Hidrológus Társaság tagja, ezen belül

2006–: a Hidrogeológiai Szakosztály vezetőségi tagja

1995–: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, ezen belül:

2003: Az MTA „Balaton vízpótlása” eseti bizottság tagja

2006–2011: a VEAB Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottság meghívott tagja, a Földtani- és Bányászati Munkabizottság tagja

2008–: A Földtani Tudományos Bizottság tagja

2012–: A Földtani Tudományos Bizottság titkára

2012–: Az MTA Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság tagja

2007–: a PROGEO (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage), Nemzeti Bizottság tagja, ezen belül: 2007–2009. vezetőségi tag

Külföldi szervezetekben

1976–: Az IAEEG (International Association of  Engineering and Environment Geology) Nemzeti Bizottság tagja

1976–: Az INQUA (International Quaternary Association) Nemzeti Bizottság tagja, ezen belül:

2003–: a Nemzeti Bizottság vezetőségi tagja

1987–1994: A KBGA (Kárpát Balkán Geológiai Asszociáció) Hidro- és Mérnökgeológiai Nemzeti Bizottság titkára

1989–2000: A GLOPALS (Global Geological Records of Lake Basins) IGCP-project Nemzeti Bizottságának vezetője

2005– : Az IAH (International Association of Hydrogeologists) Nemzeti Bizottság tagja, ezen belül: 2007–2010. a Nemzeti Bizottság vezetőségi tagja


Fontosabb hazai és külföldi projektek

1991–1995: „A Balaton földtani fejlődéstörténete különös tekintettel a jelenkori környezetföldtani és ökológiai kérdésekre” (550 sz. OTKA téma).

1991–1995: „Global palaeoenvironmental archives in lacustrine systems” (UNESCO-IGCP 324 GLOPALS project), a hazai kutatások vezetője

1992–1996: „Extending the radiocarbon time scale calibration to the late glacial period” (PECO 1992 project, ERBCIPDCT925048), a hazai kutatások vezetője

1992–2003: A Keszthelyi-öbölben folyó lepelkotrások műszaki ellenőre

1994–1995: „A LIPS-2 lézerspektrométer terepi körülmények közötti kipróbálása és környezetvédelmi szempontú hasznosítása a Zala-Kis-Balaton-Keszthelyi-öböl rendszerben” (MEC 94 0584. sz. OMFB pályázat)

1994–1998: „Paleoklimatológiai és paleoökológiai változások rekonstruálása tavak és lápok komplex földtani vizsgálata alapján” (T 014058. sz. OTKA téma).

1997–2000: “A Balaton komplex földtani kutatása során nyert adathalmaz integrált kiértékelése” (T 022371. sz. OTKA téma).

1997–1998: „Geological-palynological research of wetlands at the foothills of Alps” („Pollen Analytical Fundamental Research of the history of Early Settlement in the Area between Mur and Raab”, Slowenian-Austrian-Hungarian joint project), a hazai kutatások vezetője

2002: „A Balaton Régió Környezetföldtani Térinformatikai Rendszerének kialakítása”

2003–2004: „Az M3 autópálya 114+500-174+500 km szakasz aszfaltrétegei kőzettani vizsgálatainak végzése és szakvélemény készítése”

2006–2009: A „Vízkeret Irányelv felszínalatti víztestek földtani helyzete és jellemzése” projekt vezetése

2010–2011: A Mindentudás Egyeteme 2.0 „Víz” témablokkjának szakszerkesztője

2012-2013: „Fluidumok (felszín alatti vizek, konvencionális és nem konvencionális szénhidrogének) kutatásának, kitermelésének és hasznosításának komplex vizsgálata” projekt résztvevője

Éghajlatváltozás hatása természeti rendszerekre (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064), 1.1.3. A Balaton üledékképződésének változásai c. alprogram résztvevője 


Külföldi expedíciós és szakértői munkák

1978: Mongólia, Regionális földtani-geofizikai kutatás

1985-88: Kuba, Limnogeológiai kutatás

1993: Skócia, földtani természetvédelem


Nyelvismeret

középfokú nyelvvizsga angol nyelvből

felsőfokú nyelvvizsga orosz nyelvből